lean sklep

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym zupełnie zbędnych. Priorytetowym zadaniem lean managment jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i używanych materiałów. Skorzystanie z metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów.
Co to jest lean?
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.